Υπόθεση T-65/04: Προσφυγήτης υπό εκκαθάριση Gela Sviluppo S.C.p.A. κατά της Επιτροπής των ΕυρωπαϊκώνΚοινοτήτων, που ασκήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2004