Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση αριθ. COMP/M.3431 — SONOCO/AHLSTROM/JV) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ