Υπόθεση C-386/05: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Oberster Gerichtshof με διάταξη της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 στο πλαίσιο της υποθέσεως Color Drack GmbH κατά Lexx International Vertriebs GmbH