2019 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/977, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios aklonifeno, Beauveria bassiana (padermė PPRI 5339), Clonostachys rosea (padermė J1446), fenpirazamino, mefentriflukonazolo ir penkonazolo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir IV priedai (Tekstas svarbus EEE.)