Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1176/2008 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2005 για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων αντιβιοτικών ευρέος φάσματος καταγωγής Ινδίας