Εκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική επιτροπή και επιτροπή των Περιφερειών - Έκθεση περί της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, 2004