Απόφαση του Πρωτοδικείου της 13ης Ιανουαρίου 2004 στην υπόθεση Τ-67/01, JCB Service κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ανταγωνισμός — Άρθρο 81 ΕΚ — Συμφωνίες διανομής)