Γραπτή ερώτηση E-0460/09 υποβολή: Jas Gawronski (PPE-DE) και Charles Tannock (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις πρωτοβουλίες της μικροπίστωσης