Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1817/2006 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2006 , για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών