ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1092/01 υποβολή: Paul Rübig (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Ελεύθερη χρήση ραδιοφωνικών συσκευών SSB.