Υπόθεση T-593/19: Προσφυγή της 30ής Αυγούστου 2019 – Κύπρος κατά EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI BURGER)