Σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής την Λευκή Βίβλο σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 για τον καθορισμό του τρόπου εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ στις θαλάσσιες μεταφορές