Διορθωτικό στην απόφαση 2004/428/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση της απόφασης 2003/493/EΚ όσον αφορά τα σημεία εισόδου από τα οποία επιτρέπεται να εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κελυφωτά βραζιλιανά κάρυα καταγωγής ή προέλευσης Βραζιλίας (ΕΕ L 154 της 30.4.2004)