Uitvoeringsverordening (EU) 2020/916 van de Commissie van 1 juli 2020 tot verlening van een vergunning voor een uitbreiding van het gebruik van xylo-oligosachariden als nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst)