Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/916 на Комисията от 1 юли 2020 година за разрешаване на разширяването на употребата на ксило-олигозахариди като нова храна съгласно Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (текст от значение за ЕИП)