Γραπτή ερώτηση E-2179/05 υποβολή: Bart Staes (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία