Απόφαση της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2003 για τις ζώνες προστασίας και εποπτείας σε σχέση με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 4335] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2003/828/ΕΚ)