Γραπτή ερώτηση E-2738/05 υποβολή: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Πρόταση για κλιμακωτό μηχανισμό μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα