Γραπτή ερώτηση P-2265/06 υποβολή: Joan Calabuig Rull (PSE) προς την Επιτροπή. Στατιστικές για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης (Ιανουάριος - Νοέμβριος 2005)