/* */

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 329/2009 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2009 , για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών όσον αφορά την ενημέρωση του καταλόγου των μεταβλητών, τη συχνότητα κατάρτισης στατιστικών και τα επίπεδα ανάλυσης και ομαδοποίησης των μεταβλητών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)