Προσφυγή που ασκήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά της Ισλανδίας (Υπόθεση E-13/16)