Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 202, 23 Ιούλιος 1987