Stanovisko Výboru regiónov k Oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov k posilňovaniu kapacít Európskej únie v oblasti civilnej obrany