Τροποποιημένη πρόταση αποφαση του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβούλιο για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο