Υπόθεση T-130/06: Προσφυγή της 3ης Μαΐου 2006 — Drax Power Ltd κ.λπ. κατά Επιτροπής