Γραπτή ερώτηση E-6065/09 υποβολή: Herbert Reul (PPE) προς την Επιτροπή. Ηλιακές εγκαταστάσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς