Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 845/2009 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2009 , περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας γάδου στις ζώνες VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX και X, και στα κοινοτικά ύδατα της CECAF 34.1.1, από σκάφη που φέρουν σημαία Κάτω Χωρών