Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.3409 — TPG Group/Francisco Partners/SMART JV) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)