Γραπτή ερώτηση P-0431/06 υποβολή: Robert Kilroy-Silk (NI) προς το Συμβούλιο. Έλλειμμα του Ηνωμένου Βασιλείου