Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ