Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου Για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/49/ΕΚ με στόχο να προβλεφθούν μεταβατικές περίοδοι για ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή του κοινού συστήματος φορολόγησης των πληρωμών που αφορούν τόκους και τέλη για τη χρήση δικαιώματος ανάμεσα σε συνδεδεμένες εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών