Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Eφαρμογή της κοινοτικής στρατηγικής σχετικά με τη μείωση εκπομπών CO2 από αυτοκίνητα: - Τετάρτη ετήσια έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής (Έκθεση έτους 2002) [SEC(2004) 140]