Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟX αριθ. 98/2006, της 7ης Ioυλίου 2006 , για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών