2004/215/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με συμπληρωματικές εγγυήσεις για το ενδοκοινοτικό εμπόριο βοοειδών όσον αφορά τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών και την έγκριση προγραμμάτων εκρίζωσης που υπέβαλαν ορισμένα κράτη μέλη (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 573]