Υπόθεση C-285/05: Διάταξη του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 [αίτηση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ελλάδα) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας, ANEK, Μινωικές Γραμμές, N. E. Λέσβου, Blue Star Ferries κατά Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπουργού Αιγαίου (Άρθρο 104, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας — Κανονισμός (ΕΟΚ) 3577/92 — Θαλάσσιες ενδομεταφορές — Μεταβατική περίοδος — Απευθείας εφαρμογή — Οδηγία 98/18/ΕΚ — Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία — Συμβατό εθνικής κανονιστικής ρυθμίσεως απαγορεύουσας την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς όσον αφορά τα πλοία που έχουν συμπληρώσει ορισμένη ηλικία)