2012/590/ΕΕ: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης Μαΐου 2012 , σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2010