Υπόθεση C-463/04: Αίτηση του Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, προς το Δικαστήριο για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, υποβληθείσα με διάταξη της 29ης Σεπτεμβρίου 2004, η οποία εκδόθηκε στην υπόθεση μεταξύ Federconsumatori κ.λπ. κατά Comune di Milano, προσεπικληθείσα: ΑΕΜ SpA