Γραπτή ερώτηση E-4824/07 υποβολή: Pedro Guerreiro (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Αποκατάσταση και ανάπτυξη της λιμνοθάλασσας του Aveiro