Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-187/05 έως C-190/05: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 [αιτήσεις του Αρείου Πάγου (Ελλάδα) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Γ. Αγοραστούδης κατά Goodyear Ελλάς ABEE (Ομαδικές απολύσεις — Οδηγία 75/129/ΕΟΚ του Συμβουλίου — Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο δ' — Διακοπή της δραστηριότητας επιχειρήσεως κατόπιν δικαστικής αποφάσεως — Διακοπή της δραστηριότητας επιχειρήσεως που αποφασίζεται οικειοθελώς από τον εργοδότη)