Γραπτή ερώτηση E-1527/06 υποβολή: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Κοινοτική χρηματοδότηση για την κατασκευή ενός κυκλικού κόμβου στον αυτοκινητόδρομο IC 27