Γραπτή ερώτηση E-5239/06 υποβολή: Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Η αισιοδοξία της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή οικονομία