Ο περί Συσκευασιών και Απόβλητων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006.