Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 12ης Μαΐου 2005.$