Πρακτικά της συνεδρίασης της Πέμπτης 27ης Νοεμβρίου 2008