/* */

Γραπτή ερώτηση E-003209/11 Josefa Andrés Barea (S&D) προς την Επιτροπή. Ερυθρός τόνος