Γραπτή ερώτηση E-2710/07 υποβολή: Paul van Buitenen (Verts/ALE), Hannu Takkula (ALDE) και Paulo Casaca (PSE) προς την Επιτροπή. Ιρανική υποκίνηση για διάπραξη γενοκτονίας