2012/438/ЕС: Решение на Съвета от 24 юли 2012 година за назначаване на член от Финландия в Европейския икономически и социален комитет