/* */

Υπόθεση T-389/03: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 17ης Απριλίου 2008 — Dainichiseika Coulour & Chemicals Mfg. κατά ΓΕΕΑ — Pelikan (παράσταση ενός πελεκάνου) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού εικονιστικού σήματος που παριστάνει ένα πελεκάνο — Προγενέστερα κοινοτικά ή εθνικά σήματα Pelikan — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94)