Γραπτή ερώτηση E-4415/06 υποβολή: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων στο Τμήμα Αλλοδαπών στην Αθήνα