Υπόθεση C-730/18 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 25ης Ιουνίου 2020 — SC κατά Eulex Kosovo (Αίτηση αναιρέσεως – Ρήτρα διαιτησίας – Προσωπικό των διεθνών αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Εσωτερικός διαγωνισμός – Μη ανανέωση συμβάσεως εργασίας – Πράξη δυνάμενη να διαχωριστεί από τη σύμβαση)